x
Interview
CAPTAIN SMEs "สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล"
กับพันธกิจเชื่อมความสำเร็จ วางรากฐาน SMEs ไทย

คุยกับผู้ชายจากปก GM ฉบับมกราคม 2562 สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้ประสบการณ์ที่อัดแน่นและความรู้ด้าน SMEs ที่เขาได้ศึกษาอย่างเชี่ยวชาญทั้งจากห..