Connect with us

Subscribe

All posts tagged "LOST"

Entertainment

นิตยสารยังไม่ตาย

เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์  นิตยสารตายแล้ว ! สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ไม่รอดหรอกยุคนี้ ! ทุกวันนี้คนอ่านบทความจากออนไลน์กันหมดแล้ว !  ความคิดเห็นที่เอนไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเราตั้งถามกับคนรอบข้างว่า “คิดอย่างไรกับนิตยสารยุคนี้ ? ” เมื่อก่อนนิตยสารเคยรุ่งเรืองและเรียงตัวกันอย่างแน่นอยู่ตามชั้นแผงหนังสือ ก่อนที่การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่างๆ จะทำให้สื่อเก่าอย่างนิตยสาร เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการปิดตัวลงของนิตยสารหลายเจ้ามีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปรับข่าวสารและความบันเทิงจากทางสื่อออนไลน์ มากกว่าการบริโภคสื่อกระดาษอย่างเช่นครั้งในอดีต ...

Connect
Newsletter Signup