Connect with us

Subscribe

All posts tagged "Happenn Virtual"

Vision

Online Event จัดการได้ด้วยเทคโนโลยี Happenn Virtual

ในช่วงเวลาที่งานอีเวนต์ ประชุม สัมมนา ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะสถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการรวมตัวกันนั้น ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Live Streaming หรือการประชุมออนไลน์ผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆ ทุกกิจกรรมสามารถทำผ่านออนไลน์ได้  แต่ปัญหาคือระบบต่างๆ ที่ว่ามานั้น ขาดการเชื่อมต่อของระบบ ไม่สามารถทราบข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย การนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ แถมยังไม่มีพื้นที่ให้แบรนด์ได้ใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และเป็นที่จดจำ...

Connect
Newsletter Signup