Connect with us

Subscribe

All posts tagged "ถิ่นที่อยู่อาศัย"

Life

เพราะมนุษย์คือสัตว์สังคม เราจึงอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน

เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์  “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม โดยสภาพธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังแต่ผู้เดียวได้ การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงเกิดขึ้น” คำกล่าวของอริสโตเติลเมื่อหลายร้อยปีก่อนคริสตกาลนั้น หากมองเทียบดูกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยร่วมกันของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตไล่มาจนถึงปัจจุบัน ก็ดูจะไม่ผิดนักกับแนวคิดที่ว่ามนุษย์คือ ‘สัตว์สังคม’ นานมาแล้วที่มนุษย์รู้จักการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เราอาจจะรู้จักมาตั้งแต่ยังไม่ได้วิวัฒนาการเป็นสัตว์ชั้นสูงแล้วก็ได้ เพราะการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสังคมนั้นก็เพื่อพึ่งพาอาศัยกันและกันในการดำรงชีพ ในทางสังคมวิทยาถือว่ามนุษย์เกิดขึ้นพร้อมกับสังคม มนุษย์กับสังคมจึงเป็นสิ่งเดียวกัน แยกจากกันไม่ออก...

Life

โฮโม เซเปียนส์ สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่

เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา ไม่มีใครเถียงได้ – ว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์มหัศจรรย์ เพราะสิ่งมีชีวิตที่จะเถียงออกมาเป็นภาษาคนได้ น่าจะมีแต่มนุษย์เท่านั้น ในความเป็นจริง มนุษย์ แมว (โดยเฉพาะแมวบ้าน) และแมลงสาบ น่าจะถือได้ว่าเป็นสัตว์มหัศจรรย์ทั้งนั้น เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตสามอย่างที่แพร่หลายกระจายตัวอยู่ได้ทั่วทั้งโลก ไม่ใช่แค่ในเมือง แต่อยู่ได้ในชนบทด้วย พบพานได้ตั้งแต่ภูมิภาคที่เย็นจัดอย่างขั้วโลก ไล่ไปจนถึงภูเขา...

Connect
Newsletter Signup