Connect with us

Subscribe

Life

Right to Roam: พเนจรในนอร์เวย์ด้วยสิทธิแห่งการเข้าถึงธรรมชาติ

เรื่อง : วิรดา แซ่ลิ่ม

“หยิบกระเป๋าเจ้าใบเก่ง
ใส่กางเกงก็ตัวเก่า
บอกรองเท้า คงต้องเดินกันหลายวัน
สู่แผ่นดินที่กว้างใหญ่
เปิดดวงใจให้กว้างกว่า
จากทะเลสู่ภูผา พเนจร”

ฮัมเพลงนักเดินทาง ของศุ บุญเลี้ยง ขับรถรอนแรมหารังนอน

And out he cam al openly, 300-209 vce download Wher Athenagoras he fond, 1Z0-144 vce dumps The which was lord of al the lond 1750 He preith the king to come and se His castell bothe and his cite, And thus thei gon forth alle in fiere, This king, this lord, this maiden diere.

We can forgive much wickedness in men, if 1Z0-144 vce dumps it is redeemed by great virtues.

sadly. We are recognized if we turn back now, they will welcome us with bullets.

It was almost too late. They saw a glistening density of bayonets undulating above the barricade.

Bah the mother would reply, he bothers me. And the neglected child continued to shriek in the dark.

One no longer emerges from one s self except for the purpose of going off to dream.

He does not hesitate to acquire, by no one knows what mysterious mutual instruction, all the talents which can be of use to the public from 1815 to 1830, CPCM vce and pdf he imitated CPCM vce and pdf the cry of the turkey from 1830 to 1848, 300-209 vce download he scrawled pears on the walls.

He kneleth doun CPCM vce and pdf unto the king, And seith that thei upon this thing, 300-209 vce download 2360 Or forto winne or forto lese, Ben CPCM vce and pdf alle CPCM vce and pdf avised forto chese.

From time to time, especially at that evening hour which is the most depressing to even the dreamy, 1Z0-144 vce dumps he 1Z0-144 vce dumps allowed the purest, the most impersonal, the most ideal of the reveries which 300-209 vce download filled his brain, to fall upon a notebook which contained nothing else.

Ileaned against a gate, and looked into an empty field where no sheepwere feeding, where the short grass was nipped and blanched.

Mi Sone, 1Z0-144 vce dumps do nomore 300-209 vce download so For after that a man poursuieth To CPCM vce and pdf love, so fortune suieth, Fulofte and yifth hire happi chance To him which makth continuance To preie 1Z0-144 vce dumps love and to beseche As be ensample I schal thee teche.

Their submission to the prioress is absolute CPCM vce and pdf 300-209 vce download and passive. It is the canonical subjection in the full force of its abnegation.

He CPCM vce and pdf demands your presence. And after a pause, he added Set out to morrow morning.

For, at our epoch, 1Z0-144 vce dumps we no longer CPCM vce and pdf believe either in inertia or in immobility.

And some CPCM vce and pdf rushed forward, and others drew up in line, for a passing king always creates CPCM vce and pdf 1Z0-144 vce dumps a tumult besides, the appearance and disappearance of 1Z0-144 vce dumps Louis XVIII.

Zetto smiled. No, I only wish to notify you that we are aware that it is through you that Baron von Trenck receives money from a 300-209 vce download certain aristocratic lady in Berlin.

Behind him and around him, at 1Z0-144 vce dumps an infinite distance, he 300-209 vce download had authority, reason, the case judged, the legal conscience, the public prosecution, all the 300-209 vce download stars he was protecting order, he was causing the law to yield up its thunders, he was avenging society, he was lending a helping hand to the absolute, he was standing erect in the midst of CPCM vce and pdf a glory.

The fiend pinning down the thief 300-209 vce download s pack behind him, I passed overquickly 1Z0-144 vce dumps it was an object of terror.

You ask if there are many Prussians here said the host, pathetically. Yes, there are a great many in la bella Venezia, eccellenza, chi non e buon Prussiano, non e buon Veneziano.

Achilles tho withdrowh his hond Bot al the pouer of the lond, Whan that thei sihe here king thus take, Thei CPCM vce and pdf fledde and han the feld forsake The Grecs unto the chace falle, And for the moste part of alle Of that contre the lordes grete 300-209 vce download Thei toke, and wonne a gret beyete.

Thenardier was a ruffian in the eyes of 1Z0-144 vce dumps all the world except Marius. And Marius, ignorant of the real scene in the battle field of Waterloo, was not aware of the peculiar detail, that his father, so far as Thenardier was concerned was in the strange position of being indebted to the latter for 300-209 vce download his life, without being indebted to him for any gratitude.

This Leoun in his wilde rage A beste, which that he fond oute, Hath slain, and with his blodi 300-209 vce download snoute, 1400 Whan he hath eten what he wolde, To drynke of thilke stremes colde Cam to the welle, where he CPCM vce and pdf fond The wympel, which out of hire hond Was 300-209 vce download falle, and he it hath 1Z0-144 vce dumps todrawe, Bebled 1Z0-144 vce dumps aboute and al forgnawe And thanne he strawhte him 300-209 vce download forto drinke Upon the freisshe welles brinke, And after CPCM vce and pdf that out of the plein He torneth to the wode ayein.

This voice, feeble at first, and which had proceeded from the most obscure depths of his conscience, had gradually become startling and formidable, and he now heard it in his very ear.

Lo thus, my Sone, hou it hath ferd Of Air the due proprete 1Z0-144 vce dumps In sondri wise thou myht se, 370 And hou under the firmament It is ek the thridde element, Which environeth bothe tuo, The water and the lond also.

It is an extraordinary secret, I tell you. Monsieur le Baron, I will speak.

Remain here. If 1Z0-144 vce dumps I need you CPCM vce and pdf I will call. Throwing a last look at the servants, Lord Elliot entered the adjoining room, drawing the bolt quickly behind him.

All at once he rose 300-209 vce download to his feet. These accesses of strength are sometimes the sign of the death agony.

It was thus that Cosette gradually became a woman and developed, beautiful and loving, with a consciousness of her beauty, and in ignorance of her love.

Man requires light. Whoever buries himself in CBAP exam sample questions the opposite of day feels his heart contract.

It s not the dying so much you 300-208 guide die, for one must die, and that s all right it s the abomination CBAP exam sample questions of feeling those people touch you.

When he repeated his request, 300-208 guide she was startled, and turned her CBAP exam sample questions glance slowly down from heaven upon the joyful crowd that surrounded 300-208 guide SY0-401 exam questions and answers her.

Then he saw Moscow. Then La Beresina, then Lutzen, Bautzen, Dresden, Wachau, Leipzig, and the defiles of Gelenhausen then Montmirail, Chateau Thierry, Craon, the banks of the Marne, the banks SY0-401 exam questions and answers of the Aisne, and the redoubtable position of Laon.

He took leave of the duke and duchess, and thanked them gayly for their gracious reception.

Buy yourself a few acres, Charles Henry, and when your corn grows and blossoms, that shall be my monument.

That exquisite and celebrated verse Mais ou sont les neiges d antan But where are SY0-401 exam questions and answers the snows of years gone by is a verse of slang.

Ah, sire, said the duke, sighing, it is a great misfortune. I dare not go to my monarch with this sad, unexpected news my monarch who loves SY0-401 exam questions and answers you so tenderly, whose most earnest wish it is for France to be allied to Prussia.

Favourite clapped her hands on their departure. It is beginning to be amusing already, said she.

On grand fete days, when etiquette demands it, we shall dine together, but preside SY0-401 exam questions and answers at separate tables.

The officer murmured, for SY0-401 exam questions and answers the death agony was still in his voice Who won CBAP exam sample questions the battle The English, answered the prowler.

Why don t you have a cat SY0-401 exam questions and answers CBAP exam sample questions I did CBAP exam sample questions have one, replied Gavroche, I CBAP exam sample questions brought one here, but they ate her.

This arrangement was accepted with SY0-401 exam questions and answers absolute submission CBAP exam sample questions by Mademoiselle Baptistine.

His life had been all shadows, his end was night. The whole insurgent group was still under the influence 300-208 guide of the emotion of that tragic case which had been so 300-208 guide quickly CBAP exam sample questions tried and so quickly terminated, when Courfeyrac again beheld on the barricade, the small SY0-401 exam questions and answers young man who had inquired of him that 300-208 guide morning for Marius.

They want money. SY0-401 exam questions and answers Don t put me in prison You see, there is a CBAP exam sample questions little girl who will be turned out into the street to get along as best she SY0-401 exam questions and answers may, in the very heart of the winter and you must have pity on 300-208 guide such a being, my good Monsieur Javert.

He refused the cross he bestowed sous on all the little scamps he came across.

This word gamin was printed for the first time, CBAP exam sample questions and reached popular speech through the literary tongue, in 1834.

He was an oracle CBAP exam sample questions everywhere. It had happened to him to hold his own against 300-208 guide de Bonald, and even against Bengy Puy Vallee.

ENCHANTMENTS AND DESOLATIONS CHAPTER V THINGS OF THE NIGHT After the departure of the ruffians, the Rue Plumet resumed its tranquil, nocturnal aspect.

The general movement, which seemed to have assumed a vague outline, had miscarried 300-208 guide and the attention of the minister of war and the strategy of the generals could now be concentrated on the three or four barricades which still remained standing.

Jean Valjean with some difficulty, but without relaxing his hold for CBAP exam sample questions a single instant, made Javert, pinioned as he was, scale the little entrenchment in the CBAP exam sample questions Mondetour SY0-401 exam questions and answers lane.

Many streets were empty SY0-401 exam questions and answers at four o clock SY0-401 exam questions and answers in the morning. Alarming details were hawked about, CBAP exam sample questions fatal news was disseminated, that they were masters 300-208 guide of the Bank that there were six hundred of them in the Cloister of Saint Merry alone, entrenched and embattled in the church that the line was SY0-401 exam questions and answers not to be depended on that Armand Carrel had 300-208 guide been to see Marshal Clausel and that the Marshal had said Get a regiment first that Lafayette was ill, but that he had said to them, nevertheless 300-208 guide I am with you.

G resumed. Let us return to the explanation which you have asked of me.

The moral wretchedness of Thenardier, the bourgeois who had missed his vocation, was irremediable.

All this ages a woman not the years but the storms of life have marked these fearful lines in my face.

Thei pleide hem there a day or tuo, And as it was fortuned so, It fell that time in such a wise, To Bachus that a sacrifise Thes yonge ladys scholden make And for the strange mennes sake, 3140 That comen fro the Siege of Troie, Thei maden wel the more joie.

Father Fauchelevent rattled in the throat, and shrieked I 300-208 guide am strangling My ribs are breaking a screw something Ah Madeleine glanced about him.

Why Romainville 5 5 This parenthesis 300-208 guide is due to Jean Valjean. The first street that I entered was deserted.

Whence come you For me, you fall SY0-401 exam questions and answers from heaven, because I CBAP exam sample questions know you but the nuns require one to enter by the door.

There the Carnival forms 300-208 guide part of politics. Paris, let us confess it willingly allows infamy to furnish it with comedy.

So nothing else has occurred in Berlin. Berlin is then a most quiet, innocent city, where at the worst a few 300-208 guide greatly to be pitied individuals occasionally disturb the repose of the righteous by mistaking the property of others for their own.

See, now, how rightly I have prophesied There is Giurgenow, standing by the side of the prophetess, and I imagine I almost hear the words he is whispering to her.

She rose, and leaning upon the arm of Baron Marshal, advanced to meet the Princess Wilhelmina, and cast a fierce glance at the officers, who were assembled in groups and talking in low tones but earnestly with each other.

รังนอนที่ว่า คือพื้นที่ว่างในป่าข้างทางสักแห่ง ทริปนี้เราตั้งใจมาแคมปิ้งกันที่นอร์เวย์ ประเทศที่ให้สิทธิการเข้าถึงธรรมชาติแม้ใน ‘พื้นที่ส่วนบุคคล’ ไม่ใช่เฉพาะประชากรในประเทศเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญด้วย

จากวิถีชีวิต ‘Friluftsliv’ สู่กฎหมาย ‘Allemannsretten’

‘Friluftsliv’ ตรง ๆ ตามตัวแปลว่า ฟรี-อากาศ-ชีวิต เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตกับธรรมชาติของชาวสแกนดิเนเวียอย่างนอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ เพื่อนคนไทยในนอร์เวย์เคยเล่าให้ฟังว่า “แฟชั่นของคนนอร์เวย์คือชุดกีฬาอะ พอวันหยุดปุ๊บหายไปละ หายเข้าป่า ไปปีนเขา แคมปิ้ง” 

ด้วยมีจำนวนประชากรน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ การออกจากบ้านไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติจึงเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวสแกนดิเนเวียมาเนิ่นนาน ย้อนกลับไปในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 การพัฒนาทางอุตสาหกรรมอันเข้มข้นส่งผลให้ความต้องการใช้ชีวิตกลางแจ้งในธรรมชาติเพิ่มขึ้น ช่วงปี 1930 คำว่า “Allemannsretten” หรือ The Everyman’s Right การเข้าถึงธรรมชาติของสาธารณะ เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นจนกระทั่งนอร์เวย์ออกกฎหมาย The Outdoor Recreation Act of 1957 หรือที่เรียกกันว่า The Right to Roam รับรองให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างอิสระแม้ในพื้นที่ส่วนบุคคล แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเคารพและรักษาธรรมชาติ

ไม่รบกวน ไม่ทำลาย

แม้ในรายละเอียดยิบย่อย แต่ละประเทศมีกฎที่แตกต่างกันออกไป แต่หลักการ “ไม่รบกวน ไม่ทำลาย” (Do not disturb. Do not destroy.) เป็นหัวใจสำคัญในการชื่นชมธรรมชาติของประเทศในสแกนดิเนเวีย คุณตั้งแคมป์นอนดูดาวได้ เดินป่าปีนเขาได้ เก็บเห็ดและแบร์รี่ในป่าได้ เก็บฟืนมาก่อกองไฟก็ได้ ตราบใดที่คุณเคารพธรรมชาติและสถานที่ รวมทั้งเคารพเจ้าของที่ดินด้วย

ในประเทศนอร์เวย์ กฎสำคัญที่เราจะต้องรู้คือ เราสามารถตั้งแคมป์ได้แม้ในพื้นที่ที่มีเจ้าของ แต่พื้นที่นั้นจะต้องอยู่ห่างจากเขตที่พักอาศัยอย่างน้อย 150 เมตร และไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม หากต้องการนอนพักเกินสองคืนในพื้นที่ส่วนบุคคล เราจะต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน ความรู้ในการประเมินพื้นที่แบบนี้ คนในสแกนดิเนเวียเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางสังคมทั้งจากพ่อแม่และโรงเรียนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง แต่สำหรับคนนอกอย่างเราที่ไม่คุ้นชินกับหลักการก็ต้องอาศัยอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดี เพราะมันมีรายละเอียดยิบย่อย เช่น บริเวณทุ่งหญ้าที่ฝูงแกะและแพะแวะเวียนมากิน กฎของนอร์เวย์เราสามารถตั้งแคมป์ได้ ไม่ถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

เมื่อสองปีก่อนมีรายงานจากมูลนิธิโลกสีเขียว อาสาสมัครบ้านเราเดินเก็บขยะบนดอยหลวงเชียงดาว พบทิชชู่และทิชชู่เปียกเกินครึ่งของขยะทั้งหมด เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่กินเข้าไป นี่ไม่ถือเป็นพฤติกรรมของการเคารพธรรมชาติเพราะขัดกับหลักการ “ไม่รบกวน ไม่ทำลาย” ตลอดสองอาทิตย์ที่เราแคมป์กันในนอร์เวย์ เราตั้งใจกันว่าจะพยายามทิ้งร่องรอยไว้ให้น้อยที่สุด แต่ถ้าใครเคยมานอร์เวย์จะพบว่าประเทศเขาออกแบบไว้ค่อนข้างดี มีห้องน้ำสาธารณะและที่จอดรถตามรายทางค่อนข้างถี่ ในบางพื้นที่สำหรับแคมปิ้งก็มีห้องน้ำและถังขยะอยู่ไม่ไกล คือถ้าไม่จำเป็นแบบกลั้นไม่ไหวจริง ๆ หรือไม่ติดว่ามักง่าย โอกาสน้อยมากที่เราจะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง (ยกเว้นเวลาแคมป์ในป่าที่จะต้องปัสสาวะอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่ ๆ ก็เก็บทิชชู่ออกมาด้วย)

สิทธิของทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบใจ

“พวกเธอไม่รู้หรอกว่านักท่องเที่ยวทำลายพื้นที่ของเรายังไงบ้าง!”

ภรรยาเจ้าของที่ดินตะโกนใส่ ทั้งคู่ไล่ให้เราไปตั้งแคมป์ที่อื่น 

หลังจากขับรถเร่ร่อนมาจนฟ้ามืด เราเจอที่ว่างแห่งหนึ่งข้างทาง ไกลจากแหล่งที่พักหลายกิโล มีน้ำตกเล็ก ๆ เหมาะกับการตั้งแคมป์เป็นที่สุด หลังจากเล็งแล้วว่าไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรมแน่นอน เราก็เริ่มกางเต็นท์ ตั้งเตาสนาม ทำกับข้าวมื้อดึกกิน อิ่มท้องกำลังจะล้างจาน รถคันหนึ่งขับมาจอด ชายหญิงคู่หนึ่งลงจากรถ เดินมาพูดภาษาอังกฤษบอกว่าเราตั้งแคมป์ที่นี่ไม่ได้ พวกเขาเป็นเจ้าของที่ 

“แต่ตามกฎหมายของประเทศคุณ พวกเรามีสิทธิที่จะตั้งแคมป์ที่นี่” 

เราตอบกลับ แต่พวกเขายังคงยืนยันให้พวกเราออกไป ไม่อย่างนั้นจะแจ้งตำรวจ หลังจากเถียงกันสักพัก เจ้าของที่บอกว่า อีกสิบนาทีจะกลับมาดูว่าพวกเธอไปหรือยัง ก่อนจะขับรถจากไป ทางเราด้วยความข้องใจว่าสรุปแล้วเราทำถูกหรือผิดหากว่ากันตามกฎหมาย เราจึงโทรไปหาตำรวจเอง ตำรวจบอกว่าถ้าสถานที่ที่เราพักเป็นไปตามกฎเรามีสิทธิ แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ หากเจ้าของที่กลับมาให้โทรมาอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะคุยกับพวกเขาเอง หลังจากวางสาย มองนาฬิกาเวลาใกล้จะตีสอง มองตากัน นึกถึงสำนวนไทยบ้านเรา ‘คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก’ เอ้า! ย้ายก็ย้าย เก็บสัมภาระหาที่นอนกันใหม่ สบายใจกว่า

จริง ๆ แล้วตามกฎหมาย เจ้าของที่ดินไม่สามารถที่จะกั้นรั้วหรือห้ามไม่ให้คนเดินผ่าน หากไม่ต้องการให้คนเข้ามาในพื้นที่ของตัวเอง เขาจะต้องใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมหรือทำกิจกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ แต่ถึงแม้กฎหมายจะเขียนไว้เช่นนั้น ตอนขับรถหาที่แคมป์ เราพบรั้วกั้นรวมถึงป้าย “ห้ามแคมปิ้ง” ตลอดทาง 

หากจะมองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทุกวันนี้เจ้าของที่ดินในนอร์เวย์กำลังเจอปัญหาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นจากกฎหมาย right to roam เพราะไม่ใช่ทุกคนรักษาธรรมชาติและพื้นที่ในแบบที่ควรจะเป็น และไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถในการอ่านและเข้าใจการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในฤดูกาลต่าง ๆ ได้เหมือนคนท้องถิ่น 

นอกจากนี้สิทธิในการเข้าถึงธรรมชาติที่เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่กำลังถูกท้าทายจากการเปลี่ยนธรรมชาติเป็นสินค้าในยุคปัจจุบัน หากขับรถท่องไปในนอร์เวย์ ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่สวยงามและห่างไกลจากทุกสิ่ง กลับมีบ้านพักหลังหนึ่งหรือสองหลังตั้งอยู่ ภาพนี้สะท้อนว่าพื้นที่ธรรมชาติหลายแห่งถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมากขึ้น ไม่ใช่เพื่อการทำเกษตร แต่เพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศ ดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติ กลายเป็นโจทย์ของประเทศว่าจะจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศภายใต้สิทธิ right to roam อย่างไรโดยที่ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการใช้พื้นที่ยังคงสมดุลและเกื้อหนุนกัน

ถึงแม้เราจะเริ่มมองเห็นปัญหา แต่ภาพรวมของ right to roam ในนอร์เวย์และสแกนดิเนเวียยังคงนับได้ว่าประสบความสำเร็จในการให้สิทธิประชาชนเข้าถึงพื้นที่ธรรมชาติ ที่ผ่านมามีการฟ้องร้องระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าของที่ดินเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ในวันที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยังคงหลั่งไหลเข้ามาในนอร์เวย์เพื่อชื่นชมสินค้าที่เรียกว่าธรรมชาติ ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะยังมีสิทธิร่อนเร่พเนจรอย่างเสรีไปถึงเมื่อไหร่ แต่ตราบเท่าที่ยังมีสิทธินี้อยู่ ในฐานะนักท่องเที่ยวต่างชาติ เราก็ช่วยกันใช้สิทธิอย่างรับผิดชอบต่อธรรมชาติกันเถอะ

Written By

เทศกาล Sinterklaas ในเนเธอร์แลนด์ ประเพณีที่ถูกวิพากษ์ในสังคมร่วมสมัย

Life

Stumbling Stones หินแห่งความทรงจำ: ทำไมคนรุ่นหลังต้องจำจด ‘โฮโลคอสต์’

Life

ชีวิตโดยตัวของมันเองคือการเดินทาง: หิมาลัยของพจนา จันทรสันติ

Life

สิทธิที่จะจร สิทธิที่จะผ่านทาง สิทธิพึ่งมีที่หลายคนนึกไม่ถึง

Vision

“We Live Here” เสียงจากผู้อาศัยใน ‘ย่านโคมแดง’ อัมสเตอร์ดัม ถึงนักท่องเที่ยว

Life

Advertisement
Connect
Newsletter Signup