Connect with us

Subscribe

Life

คำศัพท์ที่ยาวที่สุดในภาษาอังกฤษ

มีความยาวกี่ตัวอักษร?

รู้ไหมว่ามีคำคำหนึ่งเป็นคำที่ยาวที่สุดในภาษาอังกฤษ (และน่าจะยาวที่สุดในโลกด้วย) มีความยาวถึง 189,819 ตัวอักษร คำนั้นคือคำว่าอะไร

คำตอบคือ…

พูดถึงเรื่องชื่อยาวๆ เชื่อว่าคงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าตื่นเต้นสำหรับคนไทย อาจจะเป็นเพราะเราคุ้นเคยกับการที่เมืองหลวงของเรามีชื่อยาวที่สุดในโลกอยู่แล้ว แต่รู้ไหมว่ามีคำคำหนึ่งเป็นคำที่ยาวที่สุดในภาษาอังกฤษ (และน่าจะยาวที่สุดในโลกด้วย) มีความยาวถึง 189,819 ตัวอักษร

คำคำนี้เป็นชื่อทางเคมีของโปรตีน ‘ไตติน’ (Titin) ถือเป็นโปรตีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่ควบคุมคุณสมบัติความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ขออนุญาตนำตัวอย่างเพียงบางส่วนของคำคำนี้มาให้ดู ตามนี้

‘Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminyl…’

สาเหตุที่ต้องยาวขนาดนี้ ว่ากันว่าเป็นคำที่ตั้งขึ้นตามระบบการเรียกชื่อสารเคมีของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC) ซึ่งเป็นชื่อที่เกิดจากการนำชื่อของสารเคมีต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นโปรตีนดังกล่าวมารวมเข้าด้วยกัน

คำดังกล่าวเป็นชื่อทางเทคนิค ไม่มีการบรรจุลงในพจนานุกรมฉบับใด และในอดีตก็เคยเป็นที่ถกเถียงกันว่าตกลงแล้วคำคำนี้ควรนับว่าเป็นคำหรือเปล่า

ส่วนคำที่ยาวที่สุดใน Oxford English Dictionary คือว่า ‘pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis’ ที่มีความยาว 45 ตัวอักษร เป็นชื่อของโรคปอดชนิดหนึ่งที่เกิดจากการหายใจเอาอนุภาคซิลิกาขนาดเล็กเข้าไปซึ่งส่วนใหญ่มาจากภูเขาไฟ

.หากสงสัยว่ายาวตั้ง 189,819 ตัวอักษรมีใครเคยอ่านจนจบไหม? คำตอบคือมี! ผู้กล้าคนดังกล่าวเป็นชายชาวรัสเซีย เขาได้บันทึกวิดีโอการอ่านคำที่ยาวที่สุดในภาษาอังกฤษคำนี้แล้วอัพโหลดขึ้นยูทูบ โดยใช้เวลาในการอ่านนานถึง 3 ชั่วโมง 33 นาที ใครอยากรู้ว่าคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรลองตามไปดูได้ที่ >>>

Written By

Advertisement
Connect
Newsletter Signup