Connect with us

Subscribe

Vision

คนรุ่นเก่าที่น่าเคารพ : แนวทางการใช้ชีวิตจากกรีกโบราณ

เรื่อง : วณัช บัณฑิตาโสภณ

คนรุ่นเก่านี่ต้องเก่าแค่ไหน ส่วนคนรุ่นใหม่จะใหม่ได้นานเท่าไรจนกว่าจะกลายเป็นคนรุ่นเก่า

You, sister, are simply a slave to the commands of CQE test engine the king. He is more truly your master than your husband, said the princess, angrily.

Stop said she there is no address but this is what is written on it THIS IS THE SURPRISE.

Jean Valjean paused. Marius listened. Such chains of ideas and of anguishes cannot be interrupted. Jean Valjean lowered his voice once more, but it was no longer a dull voice it was a sinister voice.

And forto knowe how it so 352-001 exam focus is, A tale lich to this matiere I thenke telle, if thou wolt hiere, To schewe proprely LX0-103 test paper the vice Of this Envie and the malice.

It s the dogs who complain. And people also. But the fleas from a cat don t go after people. That s not the trouble, dogs are dangerous.

BOOK FIRST. THE WAR BETWEEN FOUR WALLS 352-001 exam focus CHAPTER XI THE SHOT WHICH MISSES CQE test engine NOTHING AND KILLS NO ONE The assailants fire continued.

She passed her time, on Sundays, after mass, in counting 352-001 exam focus over the linen CQE test engine in her chest, and in spreading out on her bed the dresses in the piece which she bought and never had made up.

At that moment, she seemed 352-001 exam focus to Marius even more to be feared than her husband.

By flattery, and bribery, and glittering CQE test engine promises, they made friends and adherents, and in the capital of Prussia they found ready supporters and informers.

This knob, which was round and of polished brass, shone like a terrible star for him.

In the middle of this meditation, which would have contributed not a little LX0-103 test paper to LX0-103 test paper render his rags terrifying to any one who might CQE test engine have encountered him, a joyous sound became audible.

At 352-001 exam focus goddes wille and thus sche lai, CQE test engine Unknowe what hire schal betide And fell so LX0-103 test paper that be nyhtes tide This knyht withoute felaschipe Hath CQE test engine take a bot and cam to Schipe, And thoghte of hire his lust to CQE test engine take, And swor, if sche him daunger LX0-103 test paper LX0-103 test paper 352-001 exam focus make, 1110 That certeinly sche scholde deie.

They laughed and chatted without restraint and neither the amazed glances of the princesses nor the signs of the grand master of ceremonies, made the slightest impression upon them.

The barricade was ten times attacked, approached, assailed, scaled, and never captured.

See here they said to him, there s a little creature there who is making eyes at you, look.

And before I could draw breath, I must not forget I have a word 352-001 exam focus to say LX0-103 test paper respecting her.

As everything opens when CQE test engine one has a key, so he explained LX0-103 test paper to LX0-103 test paper himself that which he had hated, he penetrated that which he had abhorred henceforth LX0-103 test paper he plainly perceived the providential, divine and human sense of the great things which he had been taught to detest, and of the great men whom he 352-001 exam focus had been instructed to curse.

Marius entered the Rue Saint Honore through the Passage Delorme. There the shops were closed, the merchants were chatting in front of their CQE test engine half LX0-103 test paper open doors, people were walking about, the street lanterns were lighted, beginning with the first floor, all the windows were lighted as usual.

The Teresiani live under the table, 352-001 exam focus no Prussiano has crept there. All the Teresiani would gladly hide as they have often done before.

Thus it befell upon a nyht, Whan ther was noght bot sterreliht, Sche CQE test engine was vanyssht riht as hir liste, That no wyht bot 352-001 exam focus hirself it wiste, 3960 And that was ate mydnyht tyde.

flankedby two flat medallions. A severe facade rose above this door a wall, perpendicular to the facade, almost touched the door,and flanked it with an abrupt right angle.

He inquired Is not the posting LX0-103 test paper station located here Yes, sir. The LX0-103 test paper hostess conducted him to the office he showed his passport, and inquired whether there CQE test engine was any way of returning that same night to sur by the mail wagon the seat beside 352-001 exam focus the post boy chanced to be vacant he engaged it and paid for it.

The Bernardines Benedictines of Martin Verga do 352-001 exam focus not admit widows to their order.

Thanks, he said feebly. The abruptness of the movements of the man who was manipulating him, the freshness of the night, the air which he could inhale CQE test engine freely, had roused him from his lethargy.

Bot, fader, for ye ben a clerk Of love, and this matiere is derk, LX0-103 test paper And I can evere leng the lasse, Bot yit I mai noght let 352-001 exam focus it passe, Youre 352-001 exam focus hole conseil I 352-001 exam focus beseche, That ye me be som CQE test engine weie teche What is my beste, as for an ende.

It seemed to him that he had traversed a tomb, and that he had entered into it black and 352-001 exam focus had emerged from it white, and in that CQE test engine tomb the others had remained.

Why is water not drawn there Because it is full of skeletons. The last person who drew water from the well was named Guillaume van Kylsom.

All this work was performed without any hindrance, in less than an hour, and without this handful of bold men seeing a single bear skin cap or a single bayonet make their appearance.

Her education was LX0-103 test paper finished, that is to say, she has been taught CQE test engine religion, and even and above all, devotion then history, LX0-103 test paper that is to say the thing that bears that name in convents, geography, grammar, the participles, the kings of France, a little music, a little drawing, etc.

From now on, throughout your whole life, you shall bear it, Anna. For when you return, you will remember your promise, and marry me.

Before taking his departure, the Sergeant, in order to acquit his policeman s conscience, discharged his gun in the direction of Jean Valjean.

Paris quivers supremely, the quid 300-206 practice questions divinum is given forth, a 10th of August is in the air, a 300-206 practice questions 29th of July is in the air, a wonderful light appears, the OG0-093 practice exam questions yawning maw of force draws back, and the army, that lion, sees before it, erect and tranquil, that OG0-093 practice exam questions prophet, France.

This man was EX300 practice exam pdf almost a monster. He had not voted for the death of the king, but almost.

Hardly had he concealed himself, when he perceived a light through the crack of his door.

High Destiny s unhappy 300-206 practice questions slave, EX300 practice exam pdf Absolute lord of too indolent a EX300 practice exam pdf king, Oppressed with work whose care importunes him OG0-093 practice exam questions Bruhl, leave the useless perplexities of grandeur.

This is a princely gift. Take OG0-093 practice exam questions it as a mark of my grateful regard. EX300 practice exam pdf That you may OG0-093 practice exam questions be convinced, Balby, that I have long been 300-206 practice questions occupied in preparing this surprise for you, I inform you that these rich articles were made secretly for you in Berlin, by your tailor I packed them myself, and brought them here for you.

He caught up EX300 practice exam pdf the blotter and said It comes from there. He feverishly examined the four lines imprinted on the blotter, the reversal of the letters converted into an OG0-093 practice exam questions odd scrawl, and he saw no sense in it.

The evening had that serenity which overwhelms the troubles of man beneath an indescribably mournful and eternal joy.

Burns, youpoke your chin most unpleasantly draw it in.

The ball buried itself in the mass of 300-206 practice questions rubbish. At the most there EX300 practice exam pdf was an omnibus wheel broken, and the old Anceau cart was demolished.

This 300-206 practice questions time, he was very pale. Moreover, all his emotions were EX300 practice exam pdf disagreeable.

Now se, mi Sone, which a sinne Is Sacrilege in holy OG0-093 practice exam questions stede Be war therfore and bidd thi bede, And 300-206 practice questions do nothing in holy cherche, Bot that thou miht be reson werche.

Parted lovers beguile absence by a thousand chimerical devices, which possess, however, a reality of their own.

In OG0-093 practice exam questions vain 300-206 practice questions did he struggle, he was reduced to confess, in his inmost heart, the sublimity of that wretch.

The generation which is passing in its turn over the earth, is not forced to abridge it for the sake of the generations, its equal, after all, EX300 practice exam pdf who will have their turn later on.

Lo now, my Sone, avise the, That thou thi sihte noght misuse Cast EX300 practice exam pdf 300-206 practice questions noght thin yhe upon Meduse, That EX300 practice exam pdf thou be 300-206 practice questions torned into Ston For so wys man was nevere non, 440 Bot if he wel his yhe kepe And take of fol delit no kepe, That he with lust nys OG0-093 practice exam questions ofte nome, Thurgh EX300 practice exam pdf strengthe of love 300-206 practice questions and overcome.

Society hardly even suspects this digging which leaves its surface intact and changes its bowels.

And Jean Valjean looked Marius full in the face. All that Marius experienced was tumultuous and incoherent.

Machiavelli is not an evil genius, nor a demon, nor a miserable and cowardly writer he is nothing but the fact.

There is no French tomb. The whole of that EX300 practice exam pdf plain is a sepulchre for 300-206 practice questions France.

He then rose from the floor, took his knife, OG0-093 practice exam questions and recommenced his work. He moved more slowly than before, but his work progressed.

It sometimes happened that Cosette spoke of Jean Valjean and expressed her surprise.

After a short rest in his chamber, he desired to see Colonel Balby. To his great astonishment, the colonel found him searching through a trunk, which contained a few articles of clothing little calculated to arrest the attention of a king.

Where the deuce have I seen something like that man yonder he said to himself.

Bot EX300 practice exam pdf for al that it is noght spared Yit nou aday, that men ne pile, OG0-093 practice exam questions And maken argument 300-206 practice questions and skile To Sacrilegge as it belongeth, For what man that ther after longeth, 7030 He takth non hiede what OG0-093 practice exam questions he doth.

Gillenormand continued It is like their Sieyes A regicide ending in a senator for that is the way they always end.

Marius, who had almost entirely recovered his strength, collected the whole of OG0-093 practice exam questions it, drew himself up into a sitting posture, laid his two clenched fists on the sheets OG0-093 practice exam questions of his bed, looked his grandfather in the face, assumed a terrible air, and said This leads me to say something to you.

The Pope blesses his enemies and celebrates OG0-093 practice exam questions their victories with brilliant masses and costly EX300 practice exam pdf presents.

And evere among he gan to loute, And preith that sche to him come oute And OG0-093 practice exam questions otherwhile he goth a ferr, And otherwhile he draweth nerr, And evere he fond hire in o place.

Montparnasse 300-206 practice questions had, EX300 practice exam pdf in fact, encountered Eponine as she stood on the watch 300-206 practice questions under the trees of the boulevard, and had led her off, 300-206 practice questions preferring to play Nemorin with the daughter rather than Schinderhannes with the father.

The mother was there, spreading her wings like a fan over her brood the father fluttered about, flew away, then came back, bearing in his beak food and kisses.

What do you mean by not saying anything instead of taking my part who gave me such a father as that You EX300 practice exam pdf must perceive that my family life is very unhappy.

วิวาทะคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เป็นมิติที่ได้รับความสำคัญขึ้นมาหลังจากที่มีความตื่นตัวทางการเมืองเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง

อายุและการเติบโต เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวตนและความคิดของคนเปลี่ยน คนรุ่นใหม่ใช่ว่าจะสร้างสรรค์ ทำสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจเสมอไป คนรุ่นเก่าก็ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไป กระนั้นคนรุ่นเก่าที่ชอบอ้างว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหรือมีประสบการณ์มากกว่าก็ควรจะพิจารณาให้ดี เพราะนอกจากคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการอาบน้ำร้อน (เพราะมีเครื่องทำน้ำอุ่น ฮ่าๆ) ยังมีคนรุ่นที่เก่ากว่าก่อนหน้าคนที่คิดว่าตัวเองเก่าแล้วอีกมาก

อารยธรรมของไทยและสยามอาจไม่ได้สั้นนักแต่ก็ไม่ได้ยาวนานเหมือนอีกหลายที่ ในที่นี้อยากจะยกอารยธรรมของกรีกโบราณสมัยเฮลเลนิสต์ (Hellenistic Period) ที่ได้ผลิตชุดความคิดอันหลากหลายและมีประโยชน์ซึ่งตกทอดมาสู่คนยุคปัจจุบัน

สมัยเฮลเลนิสต์ เป็นสมัยที่เริ่มขึ้นหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great, 356-323 BC) แห่งมาซิโดเนีย ได้รับชัยชนะต่อจักรวรรดิเปอร์เชีย ในช่วงนี้อารยธรรมของกรีกขึ้นถึงจุดสูงสุดทั้งในยุโรปและเอเชียมักจะถือกันว่าเป็นสมัยเปลี่ยนผ่านระหว่างความรุ่งเรืองของสมัยกรีกคลาสสิก (Classical Greece) กับการเริ่มก่อตัวของจักรวรรดิโรมัน 

สมัยกรีกคลาสสิกในที่นี้คือ โสกราตีส (Socrates, 470-399 BC) เพลโต (Plato, 427-347 BC) และอริสโตเติล (Aristotle, 384-322 BC)

ปรัชญาเฮลเลนิสต์ ตั้งคำถามหลักกับชีวิตว่า “มนุษย์ควรมีชีวิตและตายให้ดีที่สุดอย่างไร” และ “อะไรคือความสุขที่แท้และจะได้มาอย่างไร” ลองมาดูกันว่า 4 สำนักของปรัชญาเฮลเลนิสต์ว่าไว้อย่างไรกันบ้าง

1. “ยิ่งน้อยยิ่งดี (Less is more)” – Diogenes

เขาไม่ได้พูดประโยคนี้ตรงๆหรอก แต่ก็นั่นล่ะนะเขาคงใช้ภาษากรีกซึ่งกว่าจะแปลมาเป็นภาษาไทยมันก็คงถูกปรับเปลี่ยนไปบ้าง แต่การกระทำของเขาสื่อถึงหลักคิดของเขาได้ดี “ยิ่งน้อยยิ่งดี” หรือ “ยิ่งต้องการสิ่งต่างๆน้อยเท่าไร ชีวิตก็จะดีขึ้นเท่านั้น” ข้อความนี้เป็นแกนกลางของสำนักซีนิก (Cynic) ที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เล่ากันว่าสมัยนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ในถังไม้ริมถนน ต้องการเพียงแค่อาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันต่อวัน พร้อมกับตั้งคำถามต่อผู้คนที่เดินผ่านไปมาแบบเยาะเย้ยถากถางประมาณว่าชีวิตนี้จะต้องการอะไรกันนักหนา “เรากำลังตามหามนุษย์ที่แท้จริงอยู่” เรื่องเล่าเล่ามาเช่นนั้น

หากใครได้ดูหนังของ Woody Allen ก็น่าจะพอนึกภาพออกว่า ตัวละครที่มักพบเจอในหนังของเขามักมีกลิ่นของความไม่แยแสต่อเรื่องราวรอบข้างอยู่เสมอ

2. “จิตใจคือสิ่งที่เธอควบคุมได้ ไม่ใช่เรื่องข้างนอก เมื่อเธอตระหนัก เธอจะแข็งแกร่งขึ้น” – Marcus Aurelius

สำนักสโตอิก (Stoic) เน้นการควบคุมตัวเองด้วยหลักเหตุและผล ชีวิตที่มีเหตุผลคือชีวิตที่มีความหมายและนำมาซึ่งความสุข แน่นอนเหตุผลในสมัยนั้นกับในสมัยนี้ไม่เหมือนกันแล้ว เหตุผลในปัจจุบันน่าจะซับซ้อนยอกย้อนกว่ามาก แต่กระนั้นหลายอย่างในชีวิตก็มีความชัดเจนในตัวมันเอง (Fact) รวมถึงกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น (Rule and Laws) ชีวิตที่ควรจะเป็นคือชีวิตที่สอดคล้องกับ “ความถูกต้อง” เหล่านี้

หากใครเคยดูซีรีย์ The Big Bang Theory ก็คงนึกภาพออกว่า เชลดอน (Sheldon) หนึ่งในตัวเอกมีบุคลิกเหมือนหุ่นยนต์ ตรงตามหลักเหตุผลเป๊ะๆเพียงใด

3. “ความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เพราะเมื่อเรามีชีวิตอยู่ ความตายก็ยังมาไม่ถึง เมื่อความตายมาถึง เราก็ไม่อยู่แล้ว” – Epicurus

สำนักอีพิคิวเรียน (Epicurean) เสนอให้เราใช้ชีวิตในวิถีทางที่เราพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจคือความดีงามเพราะชีวิตมนุษย์นั้นแสนสั้นและตายได้ทุกเมื่อ จึงไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ทำในสิ่งที่เรามีความสุข 

การแสวงหาความสุขถูกบรรจุลงในรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ การแสวงหาความพึงพอใจสูงสุดยังเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในปัจจุบัน ระบบทุนนิยมขับเคลื่อนไปได้ด้วยการบริโภคของปัจเจกชน “You only live once. – YOLO” น่าจะเป็นคำจำกัดความได้ดีที่สุด

4. “ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว”

แนวคิดดังกล่าวอยู่ในสำนักเพลโตใหม่ (Neoplatonic) ซึ่งมีรากและปรับเปลี่ยนมาจากแนวคิดของเพลโตอีกทีหนึ่ง เรื่องของความเชื่อและศาสนาเป็นสิ่งที่พูดยาก มันเกี่ยวโยงตั้งแต่ความสงบในจิตใจไปจนถึงรหัสยภาวะล้ำลึก ซึ่งปัจจุบันความเชื่อและหลักปฏิบัติทางศาสนาก็แตกต่างออกไปมากและมีการปรับให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีคน “ไม่แน่ใจ” ว่าตัวเองนับถือศาสนาอะไรจริงๆ ในทางกลับกันคนจำนวนไม่น้อยศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อความเชื่อของพวกเขา

โดยรวมแล้วสิ่งที่ปรัชญาเฮลเลนิสต์พยายามบอกเราคือมนุษย์มีอยู่ 4 ประเภท 1) มนุษย์ไม่แยแส 2) มนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยเหตุผล 3) มนุษย์เจ้าสำราญ และ 4) มนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธา

ราวกับกาลเวลาเล่นตลก แม้จะผ่านมานับพันปี แต่ปัจจุบันลักษณะของมนุษย์ก็วนเวียนอยู่ 4 ประเภทนี้ คำถามที่ว่า “มนุษย์ควรมีชีวิตและตายให้ดีที่สุดอย่างไร” และ “อะไรคือความสุขที่แท้และจะได้มาอย่างไร” จึงตอบได้หลายรูปแบบ ซีนิกอาจถามกลับว่าจะไปตอบให้ยุ่งยากทำไม สโตอิกตอบว่าต้องใช้เหตุผล ซึ่งก็ต่างกันไปแต่ละบุคคล เพลโตใหม่ใช้ความเชื่อและคิดว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะมีชีวิตที่ถูกต้องและมีความสุข ขณะที่อีพิคิวเรียนบอกว่าไม่ต้องถามหรอกแต่จงใช้ชีวิตให้มีความสุขตั้งแต่ตอนนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่า คนรุ่นเก่า(กรีก) ไม่จำเป็นต้องเป็นอนุรักษ์นิยมเสมอไป และไม่จำเป็นเหมือนกันว่าถ้าอายุมากขึ้นแล้วจะอนุรักษ์นิยมมากขึ้น คนรุ่นเก่ามีความหลากหลายมาหลายพันปีแล้ว คนรุ่นเก่าของไทยไม่สามารถผูกขาดคนรุ่นเก่าทั้งโลกได้ ขณะที่แนวคิดการใช้ชีวิต ความถูกต้อง ตลอดจนคุณธรรมก็มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่แค่พุทธศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 10 ประการ หรือสมบัติผู้ดีเท่านั้น

เป็นไปได้ไหมที่สักวันเวลามีคนถามว่านับถือศาสนาอะไรแล้วจะตอบว่า “ผมนับถืออีพิคิวเรียนครับ” 

เหล่าคนรุ่นใหม่เอ๋ย จงตามหาความหมายของชีวิตด้วยวิธีของเจ้าเถอะ!!

Written By

อาวุธ (ง่ายๆ) ที่ผู้ชายควรมี
ในปี 2020

Vision

ราคาของคนไม่เท่ากัน : ความเจ็บช้ำในระบบสาธารณสุขไทย

Vision

ชีวิตที่ช้าบ้างก็ดี

Life

พิพิธภัณฑ์แห่งวัยเด็ก เมือง Edinburgh

Entertainment

OnePiece มหากาพย์เพื่อปลดปล่อยคนรุ่นใหม่

Entertainment

เมื่อ Story (Instagram) เป็นเครื่องมือฉกฉวยเวลา

Life

Advertisement
Connect
Newsletter Signup