Connect with us

Subscribe

GM TV

Woman Fast Forward

ผู้หญิงยุคใหม่ สามารถเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารหญิงที่เก่งทั้งเรื่องงาน และเรื่องชีวิตส่วนตัวได้อย่างไม่ยาก ผ่านรูปแบบงานการถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่จากผู้หญิง สู่ผู้หญิงที่มีชื่อว่า Woman Fast Forward งานสัมมนารูปแบบใหม่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นจากผู้หญิง 7 คน จาก 7 วงการด้วยกัน

More Posts
Connect
Newsletter Signup