Connect with us

Subscribe

Life

‘ทำไมคนรักกันต้องนอนด้วยกัน’ คำถามที่นำพาสู่ความยั่งยืนของความรัก

เรื่อง : เอกศาสตร์ สรรพช่าง

การนอนเป็นเรื่องใหญ่ และสำหรับคู่รักการ “หลับนอน” ก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กัน แต่ทั้งสองเรื่องนี้แม้ชื่อจะดูใกล้กัน แต่หากดูตามความหมาย สองคำนี้เป็นกิจกรรมที่แตกต่างกันมาก แต่สังคมเดี๋ยวนี้ มักเอาสองเรื่องนี้มาอยู่ร่วมเตียงเดียวกัน

At that moment, the distant tumult of the city underwent another sudden increase.

That supreme 70-462 questions and answers pdf effort had exhausted him. His lassitude was now such that he was obliged to H12-211 vce software pause 70-462 questions and answers pdf for 70-462 questions and answers pdf breath H12-211 vce software every three or four steps, and lean against the wall.

Mi goode Sone, and for thi lore H12-211 vce software I woll thee telle what is more, 3520 So that thou schalt the vices knowe For whan thei H12-211 vce software be to thee full knowe, Thou miht hem wel the betre eschuie.

Well, who is it 70-462 questions and answers pdf she asked, in a voice and with a smile I halfrecognised you ve not quite forgotten me, I think, Miss CAP vce files H12-211 vce software Jane In another second I was embracing and kissing her rapturously Bessie Bessie Bessie that was all I said whereat she halflaughed, half cried, and CAP vce files we both went into the parlour.

Will the future H12-211 vce software arrive It seems as though we might almost put this question, when we behold so much terrible darkness.

He had been obliged more than once to pass the Jondrettes in the corridor or on the stairs but they were mere forms to him he had paid so little heed to them, that, on the preceding evening, he had CAP vce files jostled the Jondrette girls CAP vce files on the boulevard, without recognizing them, for it had evidently been they, and it was with great difficulty that the one who had just entered his room had awakened in him, in spite of disgust and pity, a vague recollection of having met her elsewhere.

No paradise becomes terrestrial in our day. The younger wedded the man of her 70-462 questions and answers pdf dreams, but she died.

Footnote Baron Cocceji 70-462 questions and answers pdf did not keep his CAP vce files H12-211 vce software word, as this whole scene is historic.

So forto speke unto this ende, Thei gon the H12-211 vce software dounes and the dales With wepinge and with wofull tales, And every wyht hire maidenhiede Compleigneth upon thilke nede, That sche no children hadde bore, Wherof sche hath hir youthe lore, Which nevere sche recovere mai For so fell that hir laste dai 1590 Was come, in which sche scholde take Hir deth, which sche may noght forsake.

After such experiences it is allowable, when one is fifty years old, to say that he is old, that he will no longer be the play thing of Fortune, H12-211 vce software that he renounces ambition CAP vce files and all those follies which are merely the illusions of inexperienced youth.

These Gabiens be conseil tho CAP vce files Upon the goddes made him swere, That CAP vce files he to hem schal trouthe bere And strengthen hem with al his myht And thei also him have behiht 4650 To helpen him in his querele.

The vice 70-462 questions and answers pdf of Supplantacioun With many a fals collacioun, Which he conspireth al unknowe, Full ofte time hath overthrowe 2330 The worschipe of an other man.

And yit I hope to you bringe Withinne a while such tidinge, The which schal make ous bothe game.

I hastened to Mrs. Fairfax s room there was a fire there too,but no candle, and no Mrs.

They had tried, but in vain, to drag him out. An unmethodical effort, aid awkwardly given, a wrong shake, might kill him.

At the head of the rest he saw his CAP vce files old father, with his pale face, his white hair flying in the wind raising his arms threateningly toward him, he H12-211 vce software cried out in a thundering voice Away with you away with the deserters Charles Henry rushed onward a cry of terror escaped his lips, and he fled like a madman.

For alle hise werkes ben grevance And enemy to mannes hele, In what degre that he schal dele.

I have received the kiss of my friend. May our friendship be eternal Allah grant this prayer cried Mustapha.

A very great number of streets which are now convex were then sunken causeways.

A glance is 70-462 questions and answers pdf a spark. It was all over with him. Marius loved a woman. His fate was entering the unknown.

The excess of tin renders them too tender. Then it comes to pass that they have caves and chambers when looked at from the vent hole.

Pope Pius CAP vce files VII. who had performed the coronation very near this death, tranquilly bestowed his blessing on the fall CAP vce files as he had bestowed it on the elevation.

Well, then, this is the Petit Picpus convent. Memories recurred to Jean Valjean.

You ll H12-211 vce software miss fire. Thenardier pulled the trigger. The pistol missed H12-211 vce software fire. Didn t I tell you so ejaculated Javert.

He saw him enter the Rue du Chemin Vert Saint CAP vce files Antoine he remembered the Cul H12-211 vce software de Sac Genrot H12-211 vce software arranged there like a trap, 70-462 questions and answers pdf and of the sole exit of the Rue Droit 70-462 questions and answers pdf Mur into the Rue Petit Picpus.

Only the free are happy. Are you happy asked the king. Yes, sir at least for the moment I am. What countryman are you I am a 70-462 questions and answers pdf Swiss, sir.

He hated those well heralded successes which are talked of long in advance and have had the bloom brushed off.

It s less unhealthy. There are seven of you, there are fifteen of us. Don t let CAP vce files s fall to collaring each other like men of Auvergne. Bigrenaille drew out a pistol which he had kept concealed under his blouse, and put it CAP vce files in Thenardier s hand, whispering in the 70-462 questions and answers pdf latter s ear It s Javert.

At the present time, for example, the mixed vessel with a screw is a surprising machine, propelled by H12-211 vce software three thousand square metres of canvas and by an engine of two thousand five hundred horse power.

In his youth, their visits are lugubrious later on 70-462 questions and answers pdf they are sinister. Alas, if despair is a fearful 70-462 questions and answers pdf thing when the blood is hot, when the hair is black, when the head is erect on the body like the flame on the torch, when the roll of H12-211 vce software destiny still retains its full thickness, when the heart, full of desirable love, 70-462 questions and answers pdf still possesses beats which can be CAP vce files returned 70-462 questions and answers pdf to it, when one has time for redress, when all women and all smiles and all the future and all the horizon are before one, CAP vce files when the force of life is complete, what is it in old age, when the years hasten on, growing ever paler, to that twilight hour when one begins to behold the stars of the tomb While he was meditating, Toussaint entered.

The prioress, that pronounced prognosticator, immediately took a fancy to Cosette and gave her a place in the school as a charity pupil.

The liberties of Germany, and indeed of all Europe, will always find defenders.

This voice CRISC exam questions was not wholly unfamiliar to him. It resembled 70-486 exam preparation CRISC exam questions the hoarse, rough voice of Eponine.

While Gavroche was deliberating, the attack 70-347 exam prep took place, abruptly and hideously.

Whan this was do, thanne he him thoghte Upon his doghter, and besoghte Suche of his lordes as he wolde, That thei with him to Tharse scholde, 1570 To fette his doghter Taise there And thei anon al redy were, To schip they gon and forth thei wente, Til thei the havene of Tharse hente.

But whoever he was, bound with ropes, surrounded with executioners, half plunged, so to speak, in a grave which was closing in upon him to the extent of a 70-347 exam prep degree with every moment that passed, in the presence of Thenardier s wrath, as 70-347 exam prep in the presence of his sweetness, this man remained impassive and Marius could not refrain from admiring at such a moment the superbly melancholy visage.

The shadow of a smile passed over her face, and she bowed her head almost imperceptibly.

You will not 70-486 exam preparation name your accomplices said he. No, said Trenck, I will not betray my friends.

Nothing else was possible. To penal servitude For life. He continued, in a voice so weak that it was barely audible Then his identity was established What identity replied the lawyer.

It might possibly be the old woman, who might have fallen ill and have been out to the apothecary Jean Valjean listened.

I determined it should no more be said that the sisters of Count Weingarten 70-347 exam prep had to earn their bread by their needlework, while he feasted sumptuously at the royal table.

That s true. If CRISC exam questions I leave the cart, the first inspector who gets 70-486 exam preparation his eye on me CRISC exam questions will CRISC exam questions arrest me.

And in this wise it is befalle, Of labour which that thei begunne We be now tawht of that we kunne 2390 Here besinesse is yit so seene, That it stant evere alyche greene Al be it so the bodi deie, The name of hem schal nevere aweie.

That is quite right. CRISC exam questions I do not digest meat well. It is too heavy. What shall we have for dinner Bread.

All this laws, prejudices, deeds, 70-486 exam preparation men, things went and came above him, over his head, in accordance with the complicated and mysterious movement which God imparts to CRISC exam questions civilization, walking over him and crushing him with I know not what peacefulness 70-347 exam prep in its cruelty and inexorability in its indifference.

The rest was a lake of obscurity, foggy, heavy, 70-347 exam prep and funereal, above which, in motionless and melancholy outlines, rose the tower of Saint Jacques, the church of Saint Merry, and two or three more of those grand edifices 70-486 exam preparation of which man makes giants and the 70-486 exam preparation night makes phantoms.

The half hour after midnight had just struck when Madeleine quitted the Hall of Assizes in CRISC exam questions Arras.

Well In the bride 70-347 exam prep s 70-486 exam preparation trap. What then So he is the father. What concern is CRISC exam questions that of mine I tell you 70-486 exam preparation that he s the father. As if he were the only father.

The mass beside the atom the strip of ruined wall and the broken bowl, threatening fraternization of every sort of rubbish.

I am an apt CRISC exam questions farmer, but would be a bad soldier. Anna Sophia sighed deeply, and covered her face with her hands.

Marius had momentarily forgotten all this in the evening he did not even know that there had been a morning, what he had done, where he had breakfasted, nor who had spoken to him he had songs in his ears which rendered him deaf to every other thought he only existed 70-486 exam preparation at the hours when he saw Cosette.

All at once, profiting by a moment when the new comers were questioning the child 70-486 exam preparation with interest as to her injured hand, he passed near his wife, who lay in her bed with a stupid and dejected air, and said 70-486 exam preparation to her in a rapid but very low CRISC exam questions tone Take a CRISC exam questions look at that man Then, turning to Leblanc, and continuing his lamentations You see, sir All the clothing that I have is my wife s chemise 70-486 exam preparation And all torn at that In the depths of winter I can t go 70-486 exam preparation out for lack of a coat.

The two 70-486 exam preparation mothers consulted for a few moments in very low tones in the corner of the parlor, then 70-347 exam prep the prioress turned round CRISC exam questions and said Father Fauvent, you will get another knee cap with a bell.

He is Jean Valjean, said Cochepaille. He was even called Jean the Screw, because he was so strong.

There was sufficient breeze to raise little insurrections of dust here and there.

Surquiderie is thilke vice Of Pride, which the CRISC exam questions thridde office Hath in his Court, and wol noght knowe The trowthe til it overthrowe.

Enjolras, Combeferre, and CRISC exam questions Courfeyrac directed CRISC exam questions everything. Two barricades were now in process of construction at once, both of 70-486 exam preparation 70-347 exam prep them resting on the Corinthe house and forming a right angle the larger shut off the Rue de 70-347 exam prep la Chanvrerie, the other closed the Rue Mondetour, on the side of the Rue de Cygne.

Heroism has its 70-347 exam prep originals, resumed Combeferre. And 70-486 exam preparation Courfeyrac, who had overheard, added He is another sort from Father Mabeuf.

Til it befell upon a dai, 1310 Whan he hise werres hadde achieved, And thoghte he wolde be relieved Of Soule hele 70-347 exam prep upon the feith Which he hath take, thanne he seith That he to Rome in pelrinage Wol go, wher Pope was Pelage, To take 70-347 exam prep his absolucioun.

Je baisais au vol tes 70-347 exam prep bras frais et ronds. Dante in folio nous servait de table Pour manger gaiment un cent de marrons.

Grantaire was one of these men. He was the obverse of Enjolras. One might almost say that affinities begin with the letters of the alphabet.

Do you know that I should have had a bailiff and a protest after me You played the mouse trap nicely 70-347 exam prep 70-347 exam prep with your young ones.

Nothing else existed. It is probable that this vanishing of hell in our rear is inherent to the arrival of paradise.

Bot for he wolde awhile abide 2810 To loke if he him wolde amende, To him a foretokne he sende, And that was in his slep be nyhte.

In spite of this marriage, however, it was said that Charles Myriel created a great deal of talk.

สมัยก่อน ธรรมเนียมการหลับนอนและนอนหลับไม่เหมือนสมัยนี้ คนสมัยก่อนไม่นอนด้วยกันนะครับ ในยุคโรมันคู่รัก (ไม่ว่าจะเป็นคู่ต่างเพศ หรือเพศเดียวกันก็ตาม) จะมีเตียงสำหรับเพื่อกิจกามโดยเฉพาะ แต่จะไม่นอนหลับข้ามคืนด้วยกัน สมัยยุคกลางในยุโรปพฤติกรรมการนอนเตียงเดียวกันถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ไม่ได้ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นอย่างนี้เรื่อยมา

เรียกได้ว่า การนอนคนเดียวเป็นเรื่องปกติ กระทั่งก่อนการปฎิวัติอุตสาหกรรมที่คนในยุโรปเริ่มเปลี่ยนแปลงการนอน เนื่องจากด้วยข้อจำกัดเรื่องสถานที่ในเมืองที่คับแคบลงและราคาที่พักในเมืองใหญ่ๆ แพงมากขึ้น แต่ในหมู่ผู้มีอันจะกิน การแยกห้องนอนยังคงอยู่ เพราะมันแสดงถึงความโอ่อ่า การมีฐานะ

ในสังคมไทยก็ไม่แตกต่างกันนะครับ การแยกกันนอนเป็นเรื่องปกติ สมัยคุณตาคุณยายผมก็แยกห้องนอน ไม่ได้นอนด้วยกัน (ไม่ได้รวยเหมือนใครเขา แต่ด้วยความเป็นสังคมบ้านไร่ต่างจังหวัด ที่บ้านเรามีเหลือเฟือ) จวบจนกระทั่งอิทธิพลตะวันตกสมัยใหม่เข้ามาค่านิยมก็เริ่มเปลี่ยน ผมโตมาพร้อมๆ กับเริ่มเห็นกิจกรรมที่คู่แต่งงานเชิญพ่อกับแม่ไปปูที่นอน นัยว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้คู่รักข้าวใหม่ปลามัน อยู่ด้วยกันนานขึ้น

คนอื่นผมไม่รู้ แต่สำหรับผม เรื่องนอนเป็นเรื่องใหญ่เสมอ ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเข้าใจเลยว่าการอดนอนเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด การอดนอนส่งผลกระทบหลายอย่างทั้งร่างกายและจิตใจในหลากหลายมิติ ผมเองแยกเตียงนอนกับแฟนมานานแล้ว ด้วยปัจจัยทางด้านสุขภาพ แต่เราทั้งคู่ก็พบว่า เมื่อแยกกันนอนคนละเตียงแล้วคุณภาพการนอนนั้นดีกว่า ดีจนกระทั่งไม่เคยคิดจะกลับมานอนร่วมเตียงกันอีก

มีการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Paracelsus Privte Medical University ใน Nuremberg ประเทศเยอรมนี วิจัยเรื่องการนอนพบว่าปัญหาการนอนร่วมเตียงหลายกรณีส่งผลถึงความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ พวกเขาทำการศึกษาในปี 2016 พบว่าพฤติกรรมการนอนของคู่รักที่นอนร่วมเตียงกัน หากรสนิยมการนอนแตกต่างกันมากๆ จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา

การนอนไม่มีคุณภาพนั้นคืออย่างไรบ้าง ก็อย่างเช่นความนุ่มของฟูก กลิ่นตัว เสียงกรน การนอนดิ้น แย่งหมอน แย่งผ้าห่ม ความหนาของผ้าห่ม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ห้ามกันยากนะครับ และไม่ง่ายที่จะไม่มีใครเจ็บปวดกับมันเลย

ก่อนหน้านั้นปี 2012 มีการสำรวจของ Better Sleep Council ในสหรัฐอเมริกา สำรวจคู่รัก 2,000 คู่ เขาก็เจอเหมือนกันว่ากว่า 1 ใน 4 ของคู่รักตัดสินใจแยกกันนอน แต่ไม่ได้ทะเลาะกัน แค่รู้สึกว่า การแยกกันนอนนั้นดีกว่าการนอนเตียงเดียวกัน และปีที่แล้ว (2018) BSC ก็กลับไปสำรวจอีกครั้ง ปรากฎว่าจำนวนของคู่รักที่แยกกันนอนนั้นเพิ่มเกือบ 2 ใน 4 (ราว 46%)

ปรากฎการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสหรัฐอเมริกา มีการสำรวจในอังกฤษ พบว่าคนอังกฤษก็มีปัญหาเหมือนกัน คือ อัตราเฉลี่ยของการมีปัญหาบนที่นอนนั้นสูงถึง 167 คืนต่อปี ปัญหาหลักๆ ของคู่รักอังกฤษก็คือ การแย่งผ้าห่มและคู่ของเขานอนกรนเสียงดังเกินไป

ผมคุยกับเพื่อนหลายคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ พบว่าทุกคนมีปัญหา แต่อยู่ที่ว่าใครจะมองว่าปัญหานี้ใหญ่แค่ไหนและกล้าที่จะตัดสินใจลอง “แยกกันนอน” หรือเปล่า

มีเพื่อนบางคนลองนอนแยกห้องในบางวันของสัปดาห์ โดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิง เธอแสดงความเห็นว่าหลายครั้งเธอแยกนอนกับสามีช่วงที่มีประจำเดือน เนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองสามารถนอนได้ดีขึ้น

ตอนหลังๆ หลายคนได้แรงบันดาลใจจากการเห็นรายการโทรทัศน์ในญี่ปุ่น ที่คู่รักมักแยกฟูกกันนอน (แต่อยู่ห้องเดียวกัน) ก็เลยหั่นเตียงคู่ให้เป็นเตียงเดี่ยว แยกฟูก แยกผ้าห่ม หาที่อุดหูใส่ในกรณีที่แฟนนอนกรน และพบว่าคุณภาพการนอนดีขึ้น

สอดคล้องกับงานวิจัยในวารสาร Sleep and Biological Rhythms เมื่อปี 2007 ที่พบว่าการนอนของคู่รักต่างเพศ ผู้หญิงมักถูกรบกวนโดยผู้ชายมากกว่าผู้ชายจะรู้สึกว่าถูกรบกวนจากผู้หญิง เนื่องจากโดยทางสรีระ ผู้หญิงถูกออกแบบมาให้ไวต่อความรู้สึกมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะเมื่อพวกเธอตั้งครรภ์ มีลูก และในรายการ Podcast ของนักจิตวิทยาเคน เพจ (Ken Page) ชื่อ “Deeper Dating” เขาแชร์เรื่องปัญหาการนอนกับความสัมพันธ์ เขาพบว่าจากประสบการณ์ที่เขาทำงานกับคู่รักหลายคู่ในฐานะผู้ให้คำปรึกษา พบว่าหลายคู่อยากแยกกันนอน แต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจผิด แต่พอได้แยกเตียงกันนอน กลายเป็นว่าหลายคู่พอใจและพบว่าการนอนมีคุณภาพมากขึ้นกว่าการนอนด้วยกัน

ผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมาจาก อิทธิพลของคริสตศาสนาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่เริ่มให้ความสำคัญกับการแต่งงานและความรักแบบผัวเดียวเมียเดียว รวมถึงการให้ความสำคัญกับกฎหมายของการหย่าร้างและการแต่งงานที่ให้ความสำคัญกับการอยู่ด้วยกันในหลากหลายแง่มุม คนที่แยกกันอยู่ (เช่นการหย่าร้าง) จะได้รับการลงโทษอย่างสาสม นั่นคือการแบ่งสินทรัพย์มหาโหด ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้หล่อหลอมให้สังคมตะวันตก พยายามฉายภาพของความรักที่ดู รั๊ก รัก ผ่านสื่อต่างๆ ที่พวกเขาพยายามถ่ายทอดได้ ทั้งในหนัง เพลง นิยายสร้างค่านิยมใหม่ของชีวิตคู่ (เสียดายที่ผมหาไม่เจอว่า ค่านิยมเรื่องการปูที่นอนของไทยนี่มาจากไหน) และส่งต่อความเชื่อนี้ไปทั่วโลกว่าการนอนเตียงเดียวกันเป็นแนวโน้มใหม่ของความรักที่ดูดดื่มและดู “โรแมนติก” กว่า ช่วงเวลาที่ได้คลอเคลียกอดจูบนอนหนุนแขน นอนเปลือยเปล่าอยู่บนเตียงเดียวกันเป็นภาพฝันของคู่รักทุกคู่…

ใช่ครับ มันเป็นเรื่องภาพฝันจริงๆ เพราะเราทำแบบนั้นไม่ได้ทั้งคืน

ลองได้แยกเตียงแล้วจะรู้เลยว่า พื้นที่ส่วนตัวที่สำคัญที่สุดคือบนเตียง

เตียงที่เราน่าจะมีสิทธิเลือกนอนอย่างสงบนานเจ็ดชั่วโมง

อ้างอิง 

https://www.google.com/search?q=Better+Sleep+Council+research+in+separate+bed+in+couple&rlz=1C1CHBF_enTH812TH813&oq=Better+Sleep+Council+research+in+separate+bed+in+couple&aqs=chrome..69i57j33.22112j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-2134976/Hogging-duvet-number-cause-arguments-thats-167-year-precise.html

https://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/marriage/sleep-divorce-marriage-sleeping-apart-advice-secret-trick-a9042981.html

https://www.rd.com/advice/relationships/why-married-couples-sleep-in-separate-beds/

Written By

ชีวิตที่ช้าบ้างก็ดี

Life

Advertisement
Connect
Newsletter Signup