x

    เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส. 100 จัดโครงการฝึกอบรม Ford Driving Skills for Life (DSFL) หรือ “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ให้กับกลุ่มผู้ฟังและสมาชิก จส. 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง ณ สโมสร ราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

ภาพ 1: คุณศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทยและ คุณ อัจฉรา บัวสมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุ จส.100  ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าอบรมโครงการฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย  

    โครงการ Ford Driving Skills for Life เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ดทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ฟอร์ดได้จัดอบรมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้วกว่า 10,000 ราย โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าอบรม โดยมีจุดประสงค์หลัก ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการขับรถยนต์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง อาทิ ท่านั่งในการขับรถและการจับพวงมาลัยที่ถูกวิธี หรือการควบคุมรถขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งวิธีการขับขี่ที่จะช่วยประหยัดน้ำมันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ภาพ 2 -3 : ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ท่านั่งในการขับรถ การจับพวงมาลัยที่ถูกต้อง และฝึกควบคุมรถบนสถานการณ์จำลองบนท้องถนน ในการรอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

    สำหรับการอบรมให้กับผู้ฟังและสมาชิกสถานีวิทยุ จส. 100 ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการขับขี่มากขึ้น จากการอบรมภาคทฤษฏีวิธีการดูแลรักษารถ เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ และ ได้ทดลองการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงบนท้องถนนในภาคปฏิบัติ 

ภาพที่ 4: ผู้เข้าร่วมอบรมรับมอบประกาศนียบัตร