x

เจ้าจำปี หรือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินแห่งชาติของไทยเรา เพิ่งประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปีนี้ โดยมีรายได้รวม 53,466 ล้านบาท กำไร 2,737 ล้านบาท ซึ่งรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 3,662 ล้านบาท 
 
โครงสร้างรายได้ของการบินไทย แบ่งออกเป็นดังนี้
  • ค่าโดยสารและค่าน้ำมันส่วนเกิน ประมาณ 82%
  • ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ ประมาณ 10%
  • รายได้การบริการอื่นๆ ประมาณ 6%
  • รายได้อื่นๆ ประมาณ 2%

ภาพ รายงานประจำปี 2560 การบินไทย

รายได้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกนี้ มาจากรายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำมันส่วนเกิน ที่เพิ่มขึ้น 6.4% รายได้ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 9.9% รายได้จากการบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 16.4% 
 
ปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบินที่ทั้งหมด 104 ลำ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 9 ลำ โดยมีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 6.25 ล้านคน


ภาพ รายงานประจำปี 2560 การบินไทย
 
แล้วการบินไทยมีพนักงานจำนวนกี่คน
 
การบินไทยมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 22.370 คน เพิ่มจากปีก่อน 372 คน แบ่งตามหน้าที่ดังนี้
  • นักบิน 1,371 คน 
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 6,081 คน
  • พนักงานทั่วไป 14,918 คน

ภาพ รายงานประจำปี 2560 การบินไทย
 
โดยผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กับพนักงานตามปีหรือรอบระยะเวลามีดังนี้
  • นักบิน รวม 6,319 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 4.6 ล้านบาท
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวม 8,250 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 1.35 ล้านบาท
  • พนักงานทั่วไป รวม 18,551 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 1.24 ล้านบาท

ภาพ รายงานประจำปี 2560 การบินไทย
 
ซึ่งรายได้ในปี 2560 ของพนักงานการบินไทย รวมเงินตอบแทนพิเศษการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิรูปองค์กร ปี 2559 (Reward for Reforming Performance) ที่การบินไทยให้เป็นขวัญและกำลังใจกับพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนแผนปฏิรูป เพื่อสร้างความแข็งแรงในการแข่งขันและเติบโตโดยมีผลกำไนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 


ภาพ Facebook Thai Airways

.....

ที่มา :
https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=15263407067571&sequence=2018048124
http://thai.listedcompany.com/misc/ar/20180403-thai-ar2017-th.pdf
http://thai-th.listedcompany.com/ar.html